Praktická stránka svatby aneb DOKLADY POTŘEBNÉ K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ

V diskuzích o praktické stránce svatby je velkým terčem zájmu, co je vlastně potřeba pro samotnou matriku. Dnes se budeme věnovat praktické stránce svatby a dokumentům potřebných k uzavření manželství. Hledáte kontakt na matriku ve vašem kraji? Bojíte se, že vám unikne nějaký důležitý formulář? Tak je tento článek tím pravým pro vás 🙂

Dnes zůstaneme u manželství uzavíraných na území České republiky a u českých občanů.Na snoubencích zůstává důležité rozhodnutí, a to jakou formu obřadů si přejí.

Formy uzavření manželství

 • občanský (civilní) sňatek
 • církevní sňatek

Formou občanského sňatku lze uzavřít manželství před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva města.

Formou církevního sňatku lze uzavřít manželství před osobou pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností.

Ať jste se rozhodli pro jakoukoliv formu, dalším krokem bude návštěva a rezervace termínu na matriční úřad, kde musíte předložit potřebné předepsané doklady, jimiž prokážete právní způsobilost k uzavření manželství.

Rozsah předkládaných dokladů je upraven zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů tak, aby bylo možné spolehlivě prokázat, že jsou splněny všechny podmínky pro uzavření manželství stanovené tímto zákonem a také zákonem o rodině.

Nezapomeňte, že doklady je potřeba předložit matrice nejpozději do 14 dnů před sňatkem!

Jaké dokumenty potřebujete?

Snoubenci, kteří jsou občany České republiky a jsou přihlášeni k trvalému pobytu v České republice, předkládají:

 • platný doklad totožnosti (u občanského průkazu nelze předložit potvrzení o ztrátě nebo odevzdání OP!)
 • rodný list (originál nebo notářsky ověřený opis)
 • Dotazník k uzavření manželství (je k dispozici na kterémkoliv matričním úřadě nebo na webových stránkách, například zde )
 • doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem, cestovním pasem, osvědčením o státním občanství ČR nebo listinou o nabytí či udělení státního občanství ČR, přičemž osvědčení ani listina nesmí být starší 1 roku)
 • výpisy údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat i občanským průkazem, pokud tam uvedené údaje jsou)
 • doklad o zániku předchozího manželství nebo partnerství
 • úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera
 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, popřípadě ukončení partnerství
 • pravomocný rozsudek o tom, zda tu manželství, či partnerství je nebo není.  
 • jde-li o osobu nezletilou starší 16 let – rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci,
 • osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům je rozhodnutím soudu omezena, nebo fyzická osoba stižená duševní poruchou, která by měla za následek omezení způsobilosti k právním úkonům – předloží rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci

 

Snoubenec, který je cizincem, k předepsanému tiskopisu (viz výše) připojí:

 • platný doklad totožnosti
 • rodný list
 • Dotazník k uzavření manželství (je k dispozici na kterémkoliv matričním úřadě nebo na webových stránkách, například zde )
 • doklad o státním občanství
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství
 • potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáno
 • úmrtní list zemřelého manžela (jde-li o ovdovělého cizince)
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství (jde-li o rozvedeného cizince)
 • potvrzení o tom, že bude manželství v domovském státě cizince uznáno za platné, je-li uzavíráno zástupcem
 • potvrzení o oprávněnosti pobytu na území České republiky vydané Policií České republiky, které není starší 7 pracovních dnů

Rodné listy a ostatní doklady, které k dotazníku k uzavření manželství předkládáte, vám budou vráceny spolu s oddacím listem.

V případě, že si ohledně dokladů nevíte s čímkoliv rady, neváhejte se obrátit telefonicky, případně e-mailem na příslušnou matriku.

NAČASOVÁNÍ A LOKACE SVATBY

Možná, že jste si se svou drahou polovičkou vysnili nějaké datum a nebo speciální místo obřadu svatby. Pohlídat si ovšem v tomto případě musíte SŇATKOVÝ KALENDÁŘ MATRIKY, ať už se jedná o svatbu na úřadě nebo mimo obřadní síň. Musíte brát v potaz, že každá matrika a tím pádem každá obec, nebo část města si svá pravidla vytváří sama, takže rady budou velmi obecné. Takže ikdyž se snažíme vytvořit nějaký pomocný manuál k zjednodušení plánovaní svatby na specifické detaily se vždy nebojte zeptat přímo v místě vaši svatby.

3 nejdůležitější kroky!

 1. Najděte si místo svatby, které by se vám líbilo
 2. Zjistěte, ke které městské části, nebo obci patří a dohledejte kontakt na obecní úřad či matriku
 3. Zavolejte na výše zmíněnou matriku a zeptejte se, jak probíhá rezervace termínu svatby

Pro některé šťastlivce bude matrika vstřícná a stačí rezervace skrze telefon, pravděpodobnější ovšem bude, že vás odkáží na jejich webové stránky, kde najdete seznam termínů pro jednotlivé měsíce. Pokud chcete svatbu na úřadě, hledejte termíny označené jako „Obřad na úřadě“. Pokud chcete, aby za vámi zástupce matriky dorazil do hotelu, do parku, nebo na zámek, bude vás zajímat označení „Mimo obřadní síň“. Pak už stačí si vybrat termín a buď po telefonu, nebo osobně ho zamluvit. Pokud by nastala situace, že ještě nemůžete termín rezervovat, například z dlouhodobého plánování, můžete zvolit i jinou možnost, tzv. “plán B”:

 • Změňte termín svatby na bližší měsíc, který už má vypsané termíny
 • Změňte místo obřadu někam, kde je matrika přívětivější
 • Nechte se oddat v kostele
 • Nechte se oddat církevním hodnostářem, který oddává i mimo vysvěcená místa

Termín svatby

Při výběru si dejte pozor na to, že většina matrik oddává pouze v sobotu, a čas od času v pátek dopoledne. Každý obřadní den tak matrika stihne oddat pouze 3-4 páry, což je pouze 15 párů měsíčně, takže nečekejte na poslední chvíli a rezervujte si svůj termín obřadu co nejdříve.

Místo svatby

Pokud se jedná o místo mimo obřadní síň, musíte se informovat přímo na matrice ohledně výpisu místa obřadu, kde je možné obřad provést. Místa totiž musí být dostatečně „reprezentativní“. Před rezervací termínu proto zkontrolujte, jestli vybraná matrika na vámi vybraném místě vůbec oddává.

 

SPRÁVNÍ A MÍSTNÍ POPLATKY

 • povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost – 1 000 Kč
 • uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky – 3 000 Kč
 • uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky – 2 000 Kč
 • vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem – 500 Kč
 • místní poplatek za služby související s uzavřením manželství – často je upraveno přímo dle dané matriky (cca 1000 Kč)

LEGISLATIVNÍ OPORA

 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém
 • zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství
 • zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Související předpisy

 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.

SEZNAM MATRIK PRO REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ V ČR 

V každém ze 14 krajů České republiky je vyhláškou stanoveno jedno místo (matrika, matriční úřad), ve kterém obřad registrace partnerství probíhá. Nebo lze požádat o jiné místo v rámci kraje či výjimečně i mimo něj.

 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Úřad městské části Praha 1 – Matrika

Odbor matrik,Oddělení státního občanství a matrik

Adresa: Vodičkova 18, 115 68 Praha 1, kancelář č. 109 (paní Silovská) nebo 104 (paní Storčáková)
Telefon: 221 097 248
Internetová stránka: www.praha1.cz

Kontaktní osoby: Lucie Silovská, Lucie.Silovska@praha1.cz

Úřední hodiny: pondělí, středa 8.00 -19.00 hod.

Poznámka: Obřad přijetí prohlášení je možné učinit na matrice na Staroměstské radnici. Vzhledem k tomu, že termíny na svatby jsou na Staroměstské radnici zadány několik měsíců dopředu, nejsou k dispozici pro registrování partnerství jiné dny než úterý, čtvrtek a pátek. Prostory na Staroměstské radnici jsou po rozsáhlé rekonstrukci a jsou velmi reprezentativní, k dispozici je samozřejmě čekárna. Matrika je dostatečně velká na přijetí min. 60 hostů. Samotný akt k přijetí prohlášení je aktem úředním, přijímá jej matrikářka formou dotazu k partnerům po jejich předchozím prohlášení o neexistenci překážek a posléze prohlášením matrikářky, že byly splněny podmínky, které vyžaduje český právní řád pro vznik registrovaného partnerství. Po zapsání do knihy registrovaného partnerství bude partnerům vydán doklad v termínu do 1 měsíce, ev. dříve podle našich pracovních možností. Doklady potřebné k registraci jsou taxativně stanoveny v hlavě VII. zákona č. 115/2006 Sb.


JIHOČESKÝ KRAJ

Magistrát města České Budějovice – Matriční úřad
Adresa: nám. Přemysla Otakara II. 1/2, 370 92 České Budějovice
Telefon: 386 801 111 (ústředna)
Kontaktní osoby: Libuše Kaločajová 386 802 119, kalocajoval@c-budejovice.cz

Ivana Žemlová, 386 802 122, zemlovai@c-budejovice.cz

Internetová stránka: www.c-budejovice.cz

Úřední hodiny: pondělí, středa 8.00 17.00 hod.


JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Úřad městské části Brno-střed – Matrika
Adresa: Dominikánská 264/2, 601 69 Brno, severní budova, přízemí, č. kanceláře 4 a 8
Telefon: 542 526 230, 542 526 237,542 526 238
Internetová stránka: www.stred.brno.cz

Kontaktní osoba: Markéta Tintěrová, tinterova@stred.brno.cz

Úřední hodiny: pondělí, středa 8.00 – 17.00 hod.

Není-li žádná z osob přihlášena k trvalému pobytu na území ČR, je příslušným matričním úřadem úřad pověřený vedením zvláštní matriky, tj. Úřad městské části Brno – střed, tel. 542 175 186.
Poznámka: Úřední akt prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství bude probíhat v budově úřadu.


KARLOVARSKÝ KRAJ

Magistrát města Karlovy Vary – Matrika

Adresa: Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary, č. dveří 308, 309, 310, 311
Telefon: 353 118 281, 353 118 282, 353 118 283, 353 118 145
Fax: 353 222 913
E-mail: ovv@mmkv.cz
Internetová stránka: www.mmkv.cz

Kontaktní osoba: Věra Ježková, vedoucí oddělení matriky, v.jezkova@mmkv.cz

Úřední hodiny: pondělí, středa 8.00 – 17.00 hod.

Poznámka: Prohlášení lze učinit v budově Magistrátu města Karlovy Vary – Moskevská 21 nebo v obřadní síni města Karlovy Vary – Krále Jiřího 22. Bližší informace, včetně dotazníku k registrovanému partnerství najdete na internetových stránkách www.mmkv.cz– rubrika „Co dělat když ….“ – odbor vnitřních věcí – MATRIKA.


KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Magistrát města Hradec Králové – Matrika

Adresa: Československé armády 408, 502 10 Hradec Králové
Telefon: 495 707 500
Fax: 495 707 106
Internetová stránka: www.hradeckralove.org/cz/Magistrat.html

Kontaktní osoba: Bc. Zuzana Holzknechtová, vedoucí oddělení matrik,Zuzana.Holzknechtova@mmhk.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa 8.00 – 17.00 hod., úterý, čtvrtek 8.00 – 12.00 hod.

Poznámky: Akt prohlášení lze učinit v prostorách matriky v budově Magistrátu města Hradec Králové a v detašovaném pracovišti obřadní síně v domě U Špuláků na Velkém náměstí, Hradec Králové.


LIBERECKÝ KRAJ

Magistrát města Liberec – Matrika
Adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec
Telefon: 485 243 724
Fax: 485 243 113
Internetová stránka: www.liberec.cz

Kontaktní osoba: Ivana Jadrná, vedoucí oddělení matrik, jadrna.ivana@magistrat.liberec.cz

Úřední hodiny:
pondělí, středa 8.30 18.00 hod.
úterý, čtvrtek 8.30 16.00 hod.
pátek 8.30 14.00 hod.
poslední pátek v měsíci zavřeno, sanitární den

Poznámka: Podle přání partnerů lze prohlášení provést v kanceláři matriky nebo za přítomnosti dalších osob, které si pozvou v zasedací místnosti, případně v obřadní síni.


MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz – Matrika

odbor správních činností, oddělení matriky a ohlašovny
Adresa: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 29 Ostrava, kancelář č. 176, v pravém křídle ostravské Nové radnice v 1. poschodí
Telefon: 599 442 212
Fax: 599 442 125
Internetová stránka: www.ostrava.cz

Kontaktní osoba: Jana Stančíková, vedoucí oddělení matriky a ohlašovny, stancikova@moap.ostrava.cz
Úřední hodiny:
pondělí, středa 8.00 11.30, 12.30 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 11.30, 12.30 16.00 hod.

Poznámka: Prohlášení partnerů budou přijímána v obřadní síni.


OLOMOUCKÝ KRAJ

Magistrát města Olomouce – Odbor správy

Adresa: Horní nám. – radnice, 771 27 Olomouc
Telefon: 585 513 314, 585 513 345
E-mail: odb.spravy@mmol.cz

Internetová stránka: www.olomoucko.cz

Kontaktní osoby:
JUDr. Alena Daubnerová, vedoucí matriky 585 513 297, 606 705 046, alena.daubnerova@mmol.cz
Lenka Smékalová, matrikářka, lenka.smekalova@mmol.cz

Marcela Šabatová, matrikářka, marcela.sabatova@mmol.cz

Úřední hodiny: pondělí, středa 8.00 12.00, 13.00 17.00 hod.

Poznámka: Pokud se partneři rozhodnou pro slavnostní formu obřadu s přáteli či rodinou, bude možné jej uskutečnit v obřadní síni Magistrátu města Olomouce,

kde probíhají všechny slavnostní události (uzavření sňatků, vítání občánků atd.). Pokud půjde o komorní formu uzavření registrovaného partnerství, prohlášení se budou činit v malém salonku před obřadní síní. V každém případě bude partnerům poskytnuto příjemné prostředí s profesionálními službami. Žádost o registrované partnerství se podává osobně u úřadu na oddělení matriky, kde bude dohodnut konkrétní termín a hodina a předán k vyplnění dotazník.


PARDUBICKÝ KRAJ

Magistrát města Pardubic – odbor správních agend – Matrika
Adresa: nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice
Telefon: 466 859 692
Internetová stránka: www.mesto-pardubice.cz

Kontaktní osoby:
Zdeňka Havlíčková, vedoucí oddělení matriky 466 859 692, zdenka.havlickova@mmp.cz, č. kanceláře 118
Monika Lelková, zástupce 466 859 695, monika.lelkova@mmp.cz, č. kanceláře 116
Marcela Žouželková 466 859 698, marcela.zouzelkova@mmp.cz, č. kanceláře 117
Úřední hodiny:
pondělí, středa 8.00 17.00 hod.
úterý, čtvrtek 8.00 13.30 hod.

Poznámka: Pokud se partneři rozhodnou pro slavnostní formu obřadu s přáteli či rodinou, bude možné jej uskutečnit v obřadní síni Magistrátu města Pardubic, kde probíhají všechny slavnostní události (uzavření sňatků, vítání občánků atd.). Pokud půjde o komorní formu uzavření registrovaného partnerství, prohlášení se budou činit v předsálí obřadní síně. V každém případě bude partnerům poskytnuto příjemné prostředí s profesionálními službami. Žádost o registrované partnerství se podává osobně u našeho úřadu na oddělení matriky, kde bude dohodnut konkrétní termín a hodina a předán k vyplnění dotazník. Je třeba s sebou vzít platný doklad totožnosti.


PLZEŇSKÝ KRAJ

Úřad městského obvodu Plzeň 3 – Bory – Matrika
Adresa: sady Pětatřicátníků 7, 305 83 Plzeň 3, 1. poschodí, č. kanceláře 34
Telefon: 378 036 535, 378 036 517
Fax: 378 036 560
Internetová stránka: http://umo3.plzen-city.cz

Kontaktní osoby:
Ivana Brůhová, vedoucí oddělení matrik, Bruhova@plzen.eu
Ludmila Prokopová, matriční agenda, Prokopoval@plzen.eu
Mgr. Lenka Platzká, matriční agenda, Platzka@plzen.eu

Úřední hodiny: pondělí, středa 8.00 18.00 hod.
ostatní dny dle domluvy

Poznámka: K příjímání prohlášení je Radou městského obvodu Plzeň 3 stanovena zasedací místnost ÚMO Plzeň 3. Pokyny pro partnery jsou k dispozici na všech matričních úřadech Plzeňského kraje.


STŘEDOČESKÝ KRAJ

Statutární město Kladno – Matrika
Adresa: nám. Starosty Pavla 44, 272 01 Kladno
Telefon: 312 604 207, 312 604 208, 312 604 209, 312 604 210
Fax: 312 604 205
E-mail: matrika@mestokladno.cz

Internetová stránka: www.mestokladno.cz

Kontaktní osoba: Jaroslava Vrňáková, vedoucí oddělení matriky, jaroslava.vrnakova@mestokladno.cz
Úřední hodiny:
pondělí, středa 8.00 18.00 hod.
čtvrtek 8.00 15.00 hod.

Poznámka: Prohlášení o partnerství lze učinit v salonku Magistrátu města Kladna, nám. Starosty Pavla 44, ve 2. patře nebo po písemné žádosti a dohodě na jiném vhodném místě na území Středočeského kraje.


ÚSTECKÝ KRAJ

Úřad městského obvodu Ústí nad Labem – město, matrika
Adresa: Velká Hradební 8A, 400 02 Ústí nad Labem, oddělení matriky, kancelář č. 158
Telefon: 475 241 265
Kontaktní osoba: Kamila Doušová, kamila.dousova@mag-ul.cz
Internetová stránka: www.usti-nad-labem.cz

Úřední hodiny: pondělí, středa 8.00 17.00 hod.
ostatní dny dle domluvy

Poznámka: Vyplněný dotazník a předepsané doklady předloží partneři u správního odboru Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – město, oddělení matriky, kancelář č. 158, kde si domluví konkrétní termín, kdy učiní prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství. Taktéž se zde dohodnou, zda prohlášení podepíší přímo v kanceláři, pouze před matrikářkou nebo zda chtějí k prohlášení pozvat příbuzné či známé a využít zapisovnu Obřadní síně v ulici Winstona Churchilla č.p. 1368.


KRAJ VYSOČINA

Magistrát města Jihlavy – Matrika
Adresa: Masarykovo nám. 1, 586 28 Jihlava, 2. poschodí, č. kanceláře 10 a 11
Telefon: 567 167 241, 567 167 242, 567 167 243, 567 167 244
E-mail: vera.kadlecova@jihlava-city.cz, spravni.odbor@jihlava-city.cz

Internetová stránka: www.jihlava.cz

Kontaktní osoby:
Libuše Indrová 567 167 242, Libuse.Indrova@Jihlava-city.cz
Věra Kadlecová 567 167 243, Vera.Kadlecova@Jihlava-city.cz
Jana Pařilová – 567167 244, Jana.Parilova@Jihlava-city.cz
Jana Zemčíková – 567 167 241, Jana.Zemcikova@Jihlava-city.cz

Úřední hodiny:
pondělí, středa 8.00 – 16.30 hod.
pátek 8.00 – 11.00 hod.

Poznámka: K přijetí prohlášení osob vstupujících do registrovaného partnerství byly stanoveny kanceláře matrik č. dveří 10 a 11 a barokní a gotická obřadní síň.


ZLÍNSKÝ KRAJ

Magistrát města Zlína – Matrika
odbor občansko-správní, oddělení matrik a obřadnictví – matrika
Adresa: náměstí Míru 12, 761 40 Zlín
Telefon: 577 630 117, 577 630 209, 577 630 208
Fax: 577 630 274(informační středisko – nutno uvést PRO MATRIKU)
Kontaktní osoba: Irena Bodanská, vedoucí odd. matrik a obřadnictví
E-mail: irenabodanska@muzlin.cz

Internetová stránka: www.mestozlin.cz

Úřední hodiny:
pondělí, středa 8.00 – 17.00 hod.
ostatní dny dle domluvy

Poznámka: Prohlášení o partnerství lze učinit v kancelářích matrik (přízemí radnice), popřípadě v zasedací místnosti rovněž v přízemí radnice nebo v obřadní síni (první poschodí radnice), ve všech případech je adresa: nám. Míru 12, Zlín.


Zdroj:
colourplanet.cz
svatbyonline.net

 

Leave a Reply
Your email address will not be published. *

Click on the background to close